Chương Trình Diễn Tết Nguyên Đan Hằng Năm

Tháng Một 27, 2020 - Tháng Một 29, 2020
8:30 pm
Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
Quãng trường 2 tháng 4
Chương Trình Diễn Tết Nguyên Đan Hằng Năm
Đình Hội Official – Ca sĩ Đình Hội

Đêm ngày 3 và ngày 5, 19h30 năm: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 219, 2020. Tết Nguyên Đán diễn tại quãng Trường 2tháng 4 Nha Trang

Share:
Ban Phao Hoa Quang Truong2 4
';
Copyright 2020 © Đình Hội Official